Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich, zagrożonych wykluczeniem. Fundacja wspiera też działania mniejszości narodowych w Polsce oraz działania na rzecz demokratyzacji naszych wschodnich sąsiadów: Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Celami FAIR są?

Celami Fundacji są:
1. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych oraz promocja wolontariatu wśród społeczeństwa.
2. Wspieranie rozwoju, integracji i aktywizacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z mniejszymi szansami oraz pochodzących z terenów wykluczonych.
3. Wspieranie działalności i funkcjonowania mniejszości narodowych w Polsce.
4. Propagowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa.
5. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę oraz wdrażanie innowacyjnych form edukacji i aktywizacji społeczeństwa.
6. Wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i tradycji.

Fundacja współpracuje z wieloma Partnerami z Polski i Ukrainy w sferze realizacji wspólnych celów, w większości poprzez wspólną realizację projektów i działań związanych z edukacją młodych osób oraz wspieraniem rozwoju i demokratyzacji społeczeństwa na Ukrainie. Działamy również pomagając innym organizacjom pozarządowym w sferze: zarządzania zespołem, komunikacji i tworzenia wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych.


Nasi Współpracownicy i Wolontariusze:

Urszula Puchalska-Projekty międzynarodowe/Pełnomocnik Zarządu

Jarosław Prystasz-Tłumacz języka ukraińskiego

Daniel Wojciechowski-Media Expert/Wolontariusz

Natasza Wróbel –  Projektantka Graficzna

Natalia Mańkut-Wolontariuszka

 

Nasi Partnerzy:

Fundacja Rozwoju Wolontariatu

Regionalna Fundacja Charytatywna „REZONANS”

Norsensus Mediaforum 

Fundatia Danis

Redakcja tygodnika „Nasze Słowo”

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Neurofeedback

Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich