Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich, zagrożonych wykluczeniem. Fundacja wspiera też działania mniejszości narodowych w Polsce oraz działania na rzecz demokratyzacji naszych wschodnich sąsiadów: Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Cele FAIR:

1. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych oraz promocja wolontariatu wśród społeczeństwa.
2. Wspieranie rozwoju, integracji i aktywizacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z mniejszymi szansami oraz pochodzących z terenów wykluczonych.
3. Wspieranie działalności i funkcjonowania mniejszości narodowych w Polsce.
4. Propagowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa.
5. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę oraz wdrażanie innowacyjnych form edukacji i aktywizacji społeczeństwa.
6. Wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i tradycji.

Fundacja współpracuje z wieloma Partnerami z Polski, jak i na świecie, w sferze realizacji wspólnych celów, w większości poprzez wspólną realizację projektów i działań związanych z edukacją młodych osób oraz wspieraniem rozwoju i demokratyzacji społeczeństwa.

Działamy również pomagając innym organizacjom pozarządowym w sferze: zarządzania zespołem, komunikacji i tworzenia wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych.

Od wielu lat nasz personel specjalizuje się w realizacji i pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO, PO WER i innych.