Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, realizuje projekt „Łódzka Akademia Aktywności Zawodowej” nr RPLD.08.02.01-10-0028/19

Cel główny projektu: Podjęcie zatrudnienia lub wzrost aktywności zawodowej wśród 72 UP (40K, 8ON, 44 os. 50+) osób w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj: os.w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, os.z niepełnosprawnościami, os.o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiaty, których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa łódzkiego,na koniec grudnia 2018 r, przez objęcie ich kompleksowym wsparciem wynikającym z indywidualnych potrzeb (tj. IPD, szkolenie zawodowe, staże, pośrednictwo pracy) w okresie od 01.09.2019 roku do 30.06.2020 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 061 970,87 zł
Całkowita wartość projektu: 1 179 967,87 zł

Grupa docelowa: 72 osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej syt.na rynku pracy,(j.w),zamieszkujących(w rozumieniu KC) powiaty, których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego woj. łódzkiego, na koniec grudnia 2018 przy czym:

-min.60%os.bezrobotne tj.44(24K)
-40% os.biernych tj.28(16K)
-min.55%K tj.40
-min.60%os.50+ tj.44
-min.10%os.ON tj.8
-min.20%os.długotrwale bezrobotnych tj.15
-min.40%os.maksISCED3 tj.29
-os.zam.miasta średnie 30%tj 22os. W każdej podkategorii min.55%to K.
-bezrobotni mężczyźni w w.30-49 lat, którzy nie należą do ww.grup(maks.20% ogólnej liczby os.bezrobotnych)

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.06.2020

Biuro projektu: ul.Piotrkowska 173 lok.102, 90-447 Łódź

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: Łodzka Akademia Aktywności Zawodowej – dok. rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu, za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej lub w formie skanu na adres biuro@fundacjaaktywnych.pl.
W przypadku składania zgłoszenia w formie skanu, oryginały dokumentów należy dostarczyć w terminie podanym przez koordynatora projektu.
logo lodzkie