Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Lubelska Akcja Aktywizacja” nr RPLU.11.01.00-06-0005/20

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u minimum 25%(w tym min.12% u osób z niepełnosprawnościami) z 70 Uczestników Projektu powyżej 18 roku życia bez zatrudnienia tj.osób wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.lubelskiego przez indywidualnie dobraną, kompleksową i profesjonalną ścieżkę rozwoju(IŚR, wsparcie psychologiczne, szkolenie zawodowe, staż, pośrednictwo pracy)od 01.01.2021 do 30.11.2021 r.

Rekrutacja:

Do projektu kwalifikują się osoby:

  1. Bierne zawodowo – 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn)
  2. Bezrobotne (zarejestrowane w PUP oraz niezarejestrowane w PUP) – 20 UP (9 kobiet i 10 mężczyzn).

W tym:

  • min 30 osób o niskich kwalifikacjach
  • min 14 osób z niepełnosprawnościami
  • min 35 osób korzystających z PO PŻ
  • min 39 osób zamieszkujących na terenach słabo zaludnionych.

Dokumenty rekrutacyjne:
II. OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE PIERWSZE ZAJĘCIA

I. OŚWIADCZENIE NA PIERWSZE ZAJĘCIA

REGULAMIN PROJEKTU

3. ANKIETA USPRAWNIEŃ ON – LAK

2.OŚWIADCZENIE O KWALIFKOWALNOŚCI DO PROJEKTU

1.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MÓJ

Kontakt:

Biuro projektu: ul. Jesienna 5, 20-337 Lublin

Telefon: 728-593-052

E-mail: aktywizacjalubelska@fundacjaaktywnych.pl

EFS_Easy-Resize.com_