Rozwiazanie_1_EFS

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 11.1 „Aktywne włączenie”.

Cel projektu: Celem projektu jest włączenie społeczne 50 osób (30K, 20M) z niepełnosprawnościami (30K,20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. lubelskiego.
Wartość projektu: 794 456,25 zł
Dofinansowanie projektu: 754 733,44 zł

Grupa docelowa: grupę docelową projektu stanowią 50 osoby (30 kobiety i 20 mężczyzn) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i  mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  .100 % grupy docelowej stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

Powiaty objęte wsparciem:

– chełmski (bez gmin: Białopole,Kamień,Leśniowice,Rejowiec Fabryczny,Rejowiec Fabryczny,Sawin,Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź)
– hrubieszowski (bez gmin: Trzeszczany), janowski (bez gmin: Bartorz,Godziszów, Potok Wielki),
– krasnostawski (bez gmin: Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny,Rudnik),
– kraśnicki (bez gmin Kraśnik i Zakrzówek),
– lubartowski (bez gmin: Abramów, Lubartów),
– lubelski (bez gmin: Borzechów, Garbów, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wysokie, Zakrzew),
– opolski cały,
– rycki (bez gmin: Nowodwór),
– świdnicki.

Wsparcie:

  1. IPD – 3h zegarowe / 1 osobę.
  2. Blok kompetencji miękkich:
  3. a) Wsparcie indywidualne w zakresie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych – 3 spotkania x 2 godziny, łącznie 6h zegarowych na osobę.
  4. b) Grupowy trening kompetencji życiowych i umiejętności społecznych – 8 spotkań x 5 godz. Lekcyjnych / 10 osobową grupę.
  5. Blok miękkich kompetencji zawodowych:
  6. a) Rynek pracy i warsztat edukacyjny – 3 spotkania x 5 godz. Zegarowych / 10 osobową grupę.
  7. b) Warsztat autoprezentacji – 2 spotkania x 5 godz. / 10 osobową grupę.
  8. Szkolenia/kursy: wsparcie dla 50 osób (30K, 20M). Szkolenie zgodne z IPD, zakończone egzaminem ECCC lub równoważnym. 10 osób musi zostać objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych.

Proponowana tematyka szkolenia:

– Zarządzanie obiegiem dokumentów – 120h
– Przedstawiciel handlowy z e-marketingiem – 120h
– Tworzenie stron www – 120h
– Pracownik biurowy – 120h
Tematyka szkoleń może być inna, zgodna z IPD.

  1. Staże zawodowe.

– Dla 50 UP, 3 miesiące, osoby niepełnosprawne 35h/tygodniowo.

  1. Indywidualne pośrednictwo pracy – 8h / 1 UP

Uzestnikom oferujemy:

– zwrot kosztów dojazdu na każde wsparcie,
– ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie
– podręczniki
– stypendium szkoleniowe = 8,54 brutto / 1 h szkolenia
– stypendium stażowe = 1850,00 zł brutto / 1 m-c
– przerwy kawowe i catering

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA:

1.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2.OŚWIADCZENIE O KWALIFKOWALNOŚCI DO PROJEKTU
3. ANKIETA USPRAWNIEŃ ON
4. KARTA OCENY FORMULARZA REKRTUACYJNEGO
REGULAMIN PROJEKTU