PS EDUCATOR – Paweł Stasieczek

w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

realizuje projekt „Mazowieckie Aktywnie Społecznie”

                                        Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-d351/19

 

Projekt skierowany jest do 60 osób (33K, 27M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie (zgodnie z definicją SzooP i regulaminem konkursu RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19) 100% osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia, o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi [zamieszkujących(wg Kodeksu Cywilnego) na obszarach(w gminach)poniżej progu defaworyzacji określony w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego,. Co najmniej 30% Uczestników Projektu (tj.18) to osoby z niepełnosprawnością. Uczestnikiem może być osoba, która nie korzystała i nie korzysta ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19). Preferowane osoby korzystające z PO PŻ (na podstawie oświadczenia, przy założeniu, że działania projektu nie będą powielały wsparcia otrzymanego w ramach PO PŻ przez UP)

W szczególności zapraszamy osoby: długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, z niepełnosprawnościami, korzystające z PO PŻ.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU (to gminy należące do progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego).

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia u min.12% osób z niepełnosprawnościami i min.25% spośród pozostałych Uczestników Projektu, oraz podjęcie aktywności społecznej zmniejszającej zagrożenie wykluczeniem społecznym u min.34% osób z niepełnosprawnościami i min.34% u pozostałych Uczestników Projektu, spośród 60(33K)UP zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (w rozumieniu KC)na obszarach(w gminach)poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021 r.

 

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

  • Diagnozę sytuacji UP i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
  • Wsparcie psychologiczne
  • Poradnictwo specjalistyczne (eksperci: prawnicy, ekonomiści, psychiatrzy, doradcy biznesowi etc.)
  • Szkolenia zawodowe zakończone procesem certyfikacji
  • 3-miesięczny staż zawodowy
  • Pośrednictwo pracy

Zapewniamy:

  • Stypendia szkoleniowe i stażowe
  • Materiały szkoleniowe
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Catering na szkoleniach

 

KONTAKT:

Biuro projektu

ul. Abp. Józefa Teodorowicza 8/24

02-972 Warszawa

Tel. 662-533-280

Email: mazowieckieaktywnie@gmail.com

 

Okres realizacji projektu 01.09.2020 – 31.08.2021

Wartość projektu ogółem: 774 775,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 619 820,20 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

AKTUALNOŚCI:

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 2 OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ

Zał. nr 3 Zobowiązanie do przekazywania danych

Zał. nr 4 Oświadczenie PO PŻ

Zał. nr 5 Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia oferowanego w projektach

Zał. nr 6 Ankieta dla ON

Zał. nr I OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ

Zał. nr II DANE OSOBOWE 

REGULAMIN PROJEKTU

 

 

 

 

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS