Tytuł Projektu:
Projekt: „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym
w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”, o numerze RPDS.02.01.04-02
0011/16. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-
usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”

Cel projektu:
Wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i
pracowników JST w gminach: Strzegom, Świebodzice i Żarów oraz monitorowanie procesu ich
świadczenia poprzez realizację zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań.
Główne rezultaty:
Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
– Wzrost ilości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
– Wzrost jakości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
– Wzrost świadomości mieszkańców o możliwościach e-usług adm. w 3 JST
– Podniesienie sprawności działania urzędów administracji samorządowej i jakości obsługi obywateli

Grupa docelowa Projektu:
– 3 urzędy JST ( Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów ) i ich jednostki zależne wraz z
pracownikami,
– mieszkańcy i przedsiębiorcy z gmin

Termin realizacji:
1.04.2017-31.03.2018

Beneficjent:
Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Partnerzy:
Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów

Wartość projektu:
3 679 970,00 zł

Kwota dofinansowania:
2 351 500,83 zł

logotyp