Projekt „Szansa dla młodych” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Aktywnych Inicjatyw Rozwoju w partnerstwie z Fundacją Akademia Kompetencji Europejskich i Business City, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Szansa dla młodych”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC, na terenie Miasta Chełm, powiatu chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego i świdnickiego), pozostających bez pracy (90 osób biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych, w tym 10 osób o niskich kwalifikacjach i 30 osób z niepełnosprawnościami), nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy realizowane w okresie 01.04.2017 – 30.04.2018r.

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

 • Identyfikacja potrzeb (IPD) – 4h indywidualnych spotkań na Uczestnika Projektu
 • Grupowe poradnictwo zawodowe – 14h na Uczestnika Projektu
 • Szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu (dobrane zgodnie z IPD):
  • „Opiekun/ka osoby starszej” – 120h na grupę  – przewidziane dla 10 Uczestników Projektu;
  • „Monter instalacji fotowoltaicznych” – 120 h na grupę – przewidziane dla 10 Uczestników Projektu;
  • Operator wózków widłowych – średnio 120h na grupę – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;
  • Przedstawiciel handlowy z e-marketingiem” – 120 h na grupę – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;
  • „Administrator sieci komputerowych” – 120h na grupę – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;
  • „Grafika komputerowa” – 120h na grupę – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;
  • Inne szkolenie zgodne z IPD, wybranej z katalogu dostępnych szkoleń.
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe – przewidziane dla każdego Uczestnika Projektu,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – 4h na Uczestnika Projektu.


Ponadto w ramach projektu zapewniamy
:

 • Zwrot kosztów dojazdu dla 20% UP
 • Ciepły posiłek i poczęstunek
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Wykwalifikowaną kadrę
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości max 6,64 zł za każdą godzinę szkolenia
 • Certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji
 • Stypendium stażowe w wysokości 1 578,90 zł brutto miesięcznie na osobę.
 • opłacone niezbędne badania, egzaminy, ubezpieczenie NNW

Rezultatem projektu będzie uzyskanie zatrudnienia przez:

 • min 35% długotrwale bezrobotnych UP
 • min 48% UP o niskich kwalifikacjach
 • min 17% UP z niepełnosprawnościami
 • min 43% pozostałych uczestników projektu nienależących do w/w grup.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.04.2018
Wartość projektu:  1 087 724,99 zł
Dofinansowanie projektu: 1 033 338,74 zł

Przejdź do:
Aktualności projektu
Kto może wziąć udział i jak się zgłosić?
Dokumenty do pobrania
Kontakt z biurem projektu

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb