Do udziału w projekcie „Szansa dla młodych” zapraszamy osoby:

  • w wieku 15 – 29 lat;
  • zamieszkują (w rozumieniu KC) w woj. lubelskim, na terenie Miasta Chełm lub powiatu chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, świdnickiego;
  • pozostają bez pracy (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub osoby bierne zawodowo);
  • nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
  • nie uczestniczą w szkoleniu (w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Ponadto, w projekcie weźmie udział 90 osób biernych zawodowo i 10 osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy, w tym: min. 30 osób z niepełnosprawnościami i 10 osób o niskich kwalifikacjach.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji uzyskają:

  • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 12 miesięcy) + 10 pkt
  • osoby niepełnosprawne + 10 pkt,
  • osoby bierne zawodowo + 15 pkt,
  • osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym +10 pkt,
  • kobiety + 5 pkt.


Jak zgłosić się do projektu?

Dostarczenie kompletu formularzy zgłoszeniowych (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) do biura projektu jest równoznaczne z wzięciem udziału w rekrutacji do projektu.
Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres biura projektu (siedziba Business City, ul. Wolska 11a pok.6, 20-411 Lublin).
Możliwe jest przesłanie dokumentów w formie skanu na adres: biuro@bcity.pl lub biuro@fundacjaaktywnych.pl, następnie oryginały dokumentów należy dostarczyć do biura projektu w ciągu 5 dni.

Wzory dokumentów do pobrania oraz szczegółowy regulamin rekrutacji do projektu, znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu, w kolejnych edycjach rekrutacji, zostanie zamieszczona na stronie http://fundacjaaktywnych.pl/szansa-dla-mlodych/aktualnosci


W projekcie nie może wziąć udziału osoba, która należy
do grupy docelowej konkursu 1.3.1 POWER, tzn..:

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych;
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków);
- absolwenci specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych  i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków);
- matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Więcej informacji nt. warunków rekrutacji znajduje się w dokumentach rekrutacyjnych w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Przejdź do:
O projekcie
Aktualności projektu
Dokumenty do pobrania
Kontakt z biurem projektu

 

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb