Projekt „Wielkopolska Akademia Aktywności Zawodowej” nr RPWP.06.02.00-30-0002/18 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr projektu: RPWP.06.02.00-30-0002/18
Wartość projektu: 804 500,25 zł
Kwota dofinansowania z UE: 764 274,25 zł

Cel projektu: Wzrost aktywności zawodowej i poziomu zatrudnienia u 96 osób zamieszkujących wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych(zg.z Kod.Cywilnym i regionalnymi OSI),w tym.min.20% os.zamieszkujących miasta średnie(zg.z zał nr.8.20 do reg.konkursu),w tym:42 os.bezrobotne i 18 bierne zawodowo oraz 36 osób(imigranci,reemigranci,os.odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,os.ubogie pracujące,os.zatrudnione na umowach krótkoterminowych/pracujący w ramach um.cywilno-prawnych)przez indywidualnie dobraną ścieżkę aktywizacji zawodowej od 01.09.19 do 31.12.2020 roku

Grupa docelowa projektu: 

96 os.zamieszkujące wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych(zg. z Kod.Cywilnym i regionalnymi OSI),w tym.min.20% os.zamieszkujących miasta średnie(zg.z zał nr. 8.20 do reg. konkursu),w tym:
I.42 os.bezrobotne i 18 bierne zawodowo, z następujących grup:
−kobiety:min.33(55%)

−os.w wieku 50 lat i więcej:min.17(17%) −ON:5(min.5%)
−os.długotrwale bezrobotne:min.16(16%) −os.o niskich kwalifikacjach:min.42(42,89%) Os.te stanowią min.60% UP.

UP stanowią również osoby maks. 36, min.:

−imigranci:2
– reemigranci: 2

−os.odchodzące z rolnictwa i ich rodziny:3 −os.ubogie pracujące: 20

−os.zatrudnione na umowach krótkoterminowych/ pracujący w ramach um.cywilno-prawnych: 13

Oferowane wsparcie w projekcie:

1. Doradztwo zawodowe (IPD)
2. Szkolenie zawodowe zakończone certyfikacją potwierdzającą nabycie kwalifikacji/kompetencji
3. Pośrednictwo pracy
4. Staże zawodowe 3-miesięczne.

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne WAAZ2

Biuro projektu:

Złotkowy 29 b
62-570 Rychwał

Kontakt:

E-mail: biuro@fundacjaaktywnych.pl
Tel: 532 – 238 – 504

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

20.01.2020 r.
ROZEZNANIE RYNKU DORADCA ZAWODOWY

01.06.2020 r.

Rozeznanie rynku – egzaminy zewnętrzne dla gr 1,2,3

01.10.2020 r.

Rozeznanie rynku – egzaminy zewnętrzne gr 5

EFS_Samorzad_kolor-PL_Easy-Resize.com