Tytuł projektu: „Wybieram zawodowy PO WER!”
Numer projektu: POWR.01.02.01-30-0020/18

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy.
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie projektu z UE: 1 612 281,78 zł
Całkowity koszt projektu: 1 697 138,78 zł

Okres realizacji projektu: od: 2019-09-01 do: 2020-09-30

Cel projektu: Podjęcie zatrudnienia u minimum 39% z 67 osób biernych zawodowo, należących do kategorii osób NEET i poprawa sytuacji zawodowej u minimum 27% z 29 osób pracujących, w wieku 15-29 lat (min. 53 kobiety, 5 osób z niepełnosprawnościami), pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego, przez objęcie wysokiej jakości, indywidualnie dobranym wsparciu z zakresu aktywizacji zawodowej (IPD, szkolenie zawodowe z certyfikacją, staże, subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy), w okresie od 01.09.2019 do 30.09.2020 roku.Grupa docelowa: 96 osób młodych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat:
-70 %  tj. 67 osób (37K/30M) osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
-30 % tj. 29 (16K/13M) z następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótko terminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Oferowane wsparcie w projekcie:
- Indywidualny Plan Działania dla 96 UP
– Pośrednictwo Pracy dla 96 UP
– Szkolenia zawodowe
– Staż zawodowy 4 miesięczny
– Subsydiowane zatrudnienie

Kontakt:

Biuro projektu: Złotkowy 29 b, 62-570 Rychwał
Kontakt: power@fundacjaaktywnych.pl

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb