rpoflaga-rpmazowszeefs-1024x96

 

Tytuł projektu: Wykluczeni? Wykluczone!
Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-d325/19
Projekt realizowany w partnerstwie z firmą PS Educator Paweł Stasieczek z siedzibą przy ul. Jesiennej 5, 20-337 Lublin.

Cel główny i termin projektu: Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zatrudnieniowej wśród 70 mieszkańców gmin poniżej progu defaworyzacji w woj. mazowieckim w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 979 827,94 zł

Dofinansowanie UE: 783 862,35 zł

Grupa docelowa:

– 70 osób (39 Kobiet, 31 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją SzooP i regulaminu konkursu RPMA.09.01.00-IP.01-14- 086/19), preferowane bierne zawodowo.
– 100% osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia, o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
– zamieszkujące (wg.Kodeksu Cywilnego) na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określone w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego.
– Minimum 30% uczestników to osoby z niepełnosprawnościami (21 UP).
– Uczestnikiem może być osoba, która nie korzystała i nie korzysta ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

Oferowane – bezpłatne – wsparcie w projekcie:

  1. Indywidualna Ścieżka Rozwoju – 3 godziny zegarowe / osobę, dla 100% UP.
  2. Poradnictwo specjalistyczne – 8 godzin zegarowych / osobę, dla 100% UP.
  3. Wsparcie psychologiczne – 4 godziny zegarowe / osobę, dla 100% UP.
  4. Szkolenia zawodowe z certyfikacją potwierdzającą nabycie kwalifikacji – 80 godzin szkolenia / osobę, dla 100% UP.
    Uczestnicy otrzymują stypendium za udział w szkoleniu zawodowym.
  5. Staż zawodowy – 3 miesięczny staż u pracodawcy dla 70 osób. Uczestnicy otrzymują comiesięczne wynagrodzenie za odbywanie stażu.
  6. Pośrednictwo pracy – 6 godzin zegarowych / osobę, dla 100% UP.

Dokumenty rekrutacyjne:

REGULAMIN projektu WW

Zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 2 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ

Zał. nr 3 Zobowiązanie do przekazywania informacji

Zał. nr 4 Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

Zał. nr 5 Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia oferowanego w projektach

Zał. nr 6 Ankieta ON

Biuro projektu/kontakt:

ul. abp. Józefa Teodorowicza 8/24
02-972 Warszawa
E-mail: wykluczeni@fundacjaaktywnych.pl

Zgłoszenia do projektu można przesyłać za pośrednictwem przesyłki pocztowej, kurierskiej, w formie elektronicznej (skan formularza) oraz osobiście w godzinach funkcjonowania biura 9:00 – 14:00.

Rozeznania rynku

26.10.2020 r.

Rozeznanie rynku – sale szkoleniowe Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 6 – 20 UP – grupa 1 i 2

07.01.2021
Rozeznanie rynku – Indywidualna Ścieżka Rozwoju – 20 UP. gr 3,4

Rozeznanie rynku – Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 20 UP

Rozeznanie rynku – sale szkoleniowe Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 6 – 20 UP

14.04.2021

Rozeznanie rynku – Indywidualna Ścieżka Rozwoju – 30 UP gr 5,6,7

Rozeznanie rynku – sale szkoleniowe Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 6 – 30 UP, gr 5,6,7

10.05.2021

ROZEZNANIE RYNKU Pośrednik pracy gr 5-7