23.03.2018 r.

Urząd Miejski w Żarowie: WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA GMINY ŻARÓW W PROJEKCIE POD NAZWĄ „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, nr projektu: RPDS.02.01.04-02-0011/16, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju z siedzibą przy ul. Kazachskiej 5/132, 02-999 Warszawa, w oparciu o pełnomocnictwo otrzymane od Gminy Żarów na podstawie Art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Zamkowa 2 , Żarów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.um.zarow.pl, www.bip.zarow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.um.zarow.pl, www.bip.zarow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.um.zarow.pl, www.bip.zarow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w Fundacji, ul. Siłaczki 3/9 pokój numer: 402, 02-459 Warszawa – w godzinach 8.00-16.00 lub przesłać na adres poniżej
Adres:
Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju ul. Siłaczki 3/9 pokój nr 402, 02-459 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA GMINY ŻARÓW W PROJEKCIE POD NAZWĄ „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”
Numer referencyjny: R.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i wdrożenie platformy e-Urząd, w tym:a)Moduł bazowy platformy internetowej e-Urząd; b)Integrację platformy e-Urząd z EOD;c)Integrację platformy e-Urząd oraz bazą CEIDG;d) e-formularze oraz wzory w CRWDE;e) Moduł do rezerwacji terminów ślubów;f) Moduł do rezerwacji wizyt w Urzędzie Gminy;g)Moduł do przeprowadzania ankiet elektronicznych;h) Portal Inwestora,i) Zakup i wdrożenie nowego zintegrowanego systemu dziedzinowego; System zarządzania budżetem, w tym:a)Zakup i wdrożenie aplikacji do konsultacji społecznych w ramach budżetów obywatelskich;Wdrożenie e-usług, w tym:a)Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego dostęp do e-dziennika, integracja z e Urząd i e-PUAP,b) Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego zarządzanie cmentarzami komunalnymi,c) Zakup i wdrożenie aplikacji „Znajdź lokal wyborczy”,d) Zakup i wdrożenie systemu do obsługi realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,e) Modernizacja strony internetowej Urzędu Gminy, f) Uruchomienie punktu potwierdzania profili zaufanych,g) Zakup i wdrożenie systemu GIS – plany zagospodarowania dla mieszkańców,h) Zakup i instalacja infokiosku przy cmentarzu komunalnym,i) Zakup i instalacja infokiosku przy urzędzie gminy, szkolenia z zakresu obsługi i administrowania Platformą e-Urząd 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 60 miesięcy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin gwarancji”. 4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48422000-2
48442000-8
48600000-4
72000000-5
72263000-6
72253200-5
48900000-7
80511000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: A. Jedno zamówienie zrealizowane przez Wykonawcę o wartości co najmniej 550 000,00 zł brutto, obejmujące minimum 2 (dwie) jednostki administracji publicznej, polegające na wdrożeniu (tj. dostawie, instalacji, parametryzacji, zasilaniu danymi początkowymi) oraz przeszkoleniu użytkowników tego rozwiązania, systemu teleinformatycznego pełniącego funkcję Platformy usług publicznych, współpracującego z Systemem Elektronicznego Obiegu dokumentów oraz Elektroniczną Platformą Usług Administracji (e-PUAP) wraz z integracją z modułami dziedzinowymi o funkcjonalnościach co najmniej takich, jakie posiadać mają rozwiązania w ramach niniejszego zamówienia: • W każdej jednostce administracji publicznej Platforma usług publicznych stanowi niezależną instancję; • Integracja Platformy usług publicznych z systemami dziedzinowymi, poprzez system Brokera Komunikacyjnego za pomocą WebSerwisu z wykorzystaniem języka WSDL oraz protokołu SOAP; • Dostęp interesantów do danych z systemów dziedzinowych możliwy jest po potwierdzeniu swojej tożsamości za pomocą profilu zaufanego; • Po zalogowaniu profilem zaufanym, podgląd do następujących danych, automatycznie przekazywanych z modułów dziedzinowych: Podatki od gruntów i nieruchomości; Zagospodarowanie odpadami komunalnymi; Ewidencja opłata komunalnych; Podatek od środków transportu; • Zaimplementowanie w każdej Platformie usług publicznych działającej w poszczególnych jednostkach administracji publicznej, minimum po 15 formularzy elektronicznych, które wzory zostały stworzone zgodnie z „Ogólnymi zasadami tworzenia i publikacji w Centralnym Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych” (http://mc.bip.gov.pl/centralne-repozytorium-wzorow-dokumentow-elektronicznych/43003_centralne-repozytorium-wzorow-dokumentow-elektronicznych.html) i przesłane do publikacji w CRWDE. Wprowadzenie informacji o płatnościach i uruchomienie płatności elektronicznych na e-PUAP (w przypadku występowania); B. Jedno zamówienie zrealizowane przez Wykonawcę o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, obejmujące minimum 2 (dwie) jednostki administracji publicznej, polegające na dostarczeniu licencji, instalacji i parametryzacji systemu teleinformatycznego pełniącego funkcję Brokera Komunikacyjnego współpracującego z systemami dziedzinowymi za pomocą WebSerwisu z wykorzystaniem języka WSDL oraz protokołu SOAP o funkcjonalnościach co najmniej takich, jakie posiadać mają rozwiązania w ramach niniejszego zamówienia: • W każdej jednostce administracji publicznej Broker Komunikacyjny stanowi niezależną instancję; • Integracja Brokera Komunikacyjnego z systemami dziedzinowymi odbywa się za pomocą WebSerwisu z wykorzystaniem języka WSDL oraz protokołu SOAP; • Broker Komunikacyjny umożliwia podgląd do następujących danych, automatycznie przekazywanych z modułów dziedzinowych: Podatki od gruntów i nieruchomości; Zagospodarowanie odpadami komunalnymi; Ewidencja opłata komunalnych; Podatek od środków transportu. C. Jedno zamówienie zrealizowane przez Wykonawcę w jednostkach administracji publicznej polegające na opracowaniu i uruchomieniu minimum 15 elektronicznych usług publicznych, których wzory zostały stworzone zgodnie z „Ogólnymi zasadami tworzenia i publikacji w Centralnym Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych” D. (http://mc.bip.gov.pl/centralne-repozytorium-wzorow-dokumentow-elektronicznych/43003_centralne-repozytorium-wzorow-dokumentow-elektronicznych.html) – w tym dla każdej e-usługi wykonano łącznie: • opracowanie wzoru dokumentu elektronicznego i opublikowanie w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych; • przygotowanie i opracowanie formularza elektronicznego; • przygotowanie i opracowanie karty usługi oraz jej opisu na e-PUAP; • wprowadzenie informacji o płatnościach i uruchomienie płatności elektronicznych na e-PUAP (w przypadku występowania); • uruchomienie usługi elektronicznej na e-PUAP; Zamawiający wymaga wykazania trzech różnych usług, tzn. spełniających wymogi wskazane w pkt A., B. i C. Tym samym nie dopuszcza, aby jedna ta sama usługa wykazana była na potwierdzenie spełnienia pkt A., B. i C. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia wymienione w punktach A., B., C., Zamawiający uzna za spełnione jeśli co najmniej jeden z wspólnie ubiegających się Wykonawców wykaże spełnienie pełnego zakresu co najmniej jednego z trzech wymienionych warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług (załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium: 19 000,00 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100). 3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą, tj. 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. 4. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2 – 5 wyżej, z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w Pzp. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK o/Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 z podaniem tytułu „wadium – wdrożenie i funkcjonowanie systemów informatycznych Żarów” W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty w formie oryginału dokumentu. 9. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin gwarancji liczony w miesiącach 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie następującym: 1) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego Wykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 2) zmiany zakresu podwykonawstwa; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 4) wystąpienia siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które umożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej; 5) zmiany w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej za stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 Pzp. 3. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, będącym jej integralną częścią.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Pliki do pobrania

20.03.2018 r.

WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA GMINY ŚWIEBODZICE W PROJEKCIE POD NAZWĄ „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Świebodzice

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.03.2018)

20.03.2018 r.

GMINA STRZEGOM ogłasza przetarg nieograniczony WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA GMINY STRZEGOM W PROJEKCIE POD NAZWĄ

„Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszemia nr 500060625-N-2018 z dnia 20-03-2018 – PDF
Zmiana adresu dot. składania lub przesyłania ofert:
Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju z siedzibą przy ul. Siłaczki 3/9, 02-459 Warszawa

01.09.2017 r.

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju ogłasza zapytanie ofertowe numer 1/09/2017, z dnia 1.09.2017 r., które jest prowadzone zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” – pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W załączeniu znajdą Państwo treść postępowania wraz z załącznikami.

ZAPYTANIE OFERTOWE _1_09_2017

Załącznik 5_ Wzór weksla i deklaracji wekslowej

Załącznik 4_ Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności

Załącznik 3_ oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 2_ formularz ofertowy

Załącznik 1_szczegółowa spec zam

Zmiana z dnia 15.09.2017 r.

W załączniku 1 do niniejszego zapytania naniesiono poprawki dotyczące dopisania wyrażenia „lub równoważne”. Wyrażenie to znajduje się przy opisie składowych sprzętów oraz certyfikatów i zostało wyróżnione kolorem czerwonym czcionki. Poniżej zamieszczono uaktualniony załącznik nr 1. Do dnia opublikowania zmiany nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta . Pozostałe zapisy postępowania pozostają bez zmian.

Załącznik 1_szcze spec zam 15.09 Świeb

Zmiana z dnia 28.09.2017 r.

Wydłużony został termin na składanie ofert do dnia 06.10.2017 r. – W załączeniu poniżej znajduje się zmodyfikowane w tym zakresie zapytanie ofertowe.
Zmianie uległy zapisy załącznika nr 1 – specyfikacja.
W punkcie 1 usunięto nazwę procesora i podano jego wartości minimalne jakie ma spełniać.
W punkcie 3 usunięto z wiersza „Procesor” informacje zastrzegające testy.
W punkcie 3 usunięto z wiersza „Karta graficzna” informacje odnośnie wydruków ze strony internetowej
W punkcie 3 usunięto z wiersza „Certyfikaty i standardy” usunięto wymagania środowiskowe i wydruk oraz wymagany wpis zgodność w katalogu internetowym
W punkcie 3 usunięto z wiersza „Ergonomia” usunięto tekst w nawiasie
W punkcie 3 usunięto z wiersza „Wymagania dodatkowe” usunięto pkt 6
Do dnia opublikowania zmiany nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta .
Pozostałe zapisy postępowania pozostają bez zmian.

ZAPYTANIE OFERTOWE _1_09_2017 28

Załącznik 1_szczegółowa spec zam 28


 

24.08.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 1/08/2017 z dnia 24.08.2017 r.
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE _1_08_2017

Załącznik 5_ Wzór weksla i deklaracji wekslowej

Załącznik 4_ Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności

Załącznik 3_ oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 2_ formularz ofertowy

Załącznik 1_Szczegółowy opis zamówienia

W dniu 31.08.2017 r. Beneficjent dokonał następującej zmiany w treści postępowania:

W zdaniu:

„W przypadku wystąpienia błędu/awarii, powodującego nieprawidłowe działanie sprzętu/oprogramowania, Oferent zobowiązany jest do świadczenia tzw. powdrożeniowej asysty technicznej w siedzibie Zamawiającego.”

zmieniono Zamawiającego na Odbiorcę sprzętu.

„W przypadku wystąpienia błędu/awarii, powodującego nieprawidłowe działanie sprzętu/oprogramowania, Oferent zobowiązany jest do świadczenia tzw. powdrożeniowej asysty technicznej w siedzibie Odbiorcy sprzętu.”

Pozostałe zapisy postępowania pozostają bez zmian.

Zmiana z dnia 15.09.2017 r.

W załączniku 1 do niniejszego zapytania naniesiono poprawki dotyczące dopisania wyrażenia „lub równoważne”. Wyrażenie to znajduje się przy opisie składowych sprzętów oraz certyfikatów i zostało wyróżnione kolorem czerwonym czcionki. Poniżej zamieszczono uaktualniony załącznik nr 1. Do dnia opublikowania zmiany nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta . Pozostałe zapisy postępowania pozostają bez zmian.

Załącznik 1_Szcze opis zam 15.09 Żar

ZMIANA Z DNIA 25.09.2017 r.

Wydłuża się okres przesłania oferty do dnia 29.09.2017 r.
Ponad to w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego zmianie uległy zapisy dotyczące gwarancji.
Na stronie 3 załącznika pkt 21, stronie 5 pkt 15 i na dole strony 9 zapisy zastąpiono następującym wyrażeniem:
„Gwarancja świadczona na miejscu u odbiorcy. W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u odbiorcy.
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek. „

Na stronie 6 pkt 10 wprowadzono następujący zapis:
Gwarancja i serwis:
przełącznik musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji producenta oraz musi być objęty dożywotnia gwarancja producenta zapewniającą dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Wsparcie musi być świadczone przez polski serwis producenta lub autoryzowanego partnera, posiadającego certyfikat ISO 9001 lub równoważny na usługi serwisowe.
Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 24×7.

Na stronie 8 pkt 11 zapis zmieniono na następujący:

  1. Gwarancja i serwis:
    przełącznik musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji producenta oraz musi być objęty dożywotnia gwarancja producenta zapewniającą dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Wsparcie musi być świadczone przez polski serwis producenta lub autoryzowanego partnera, posiadającego certyfikat ISO 9001 lub równoważny na usługi serwisowe Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 24×7.

Na stronie 12 zapis zmieniono na następujący:
Subskrypcje pozwalające na aktualizację sygnatur aplikacji, IPS i wirusów oraz dostęp do bazy URL dla modułu kontroli aplikacji, a także zapewnienie wsparcia technicznego 24×7.

Pozostałe zapisy postępowania pozostają bez zmian.
W załączniku zawieszono aktualny Załącznik nr 1 oraz treść zapytania

Załącznik 1_Szczegółowy opis zamówienia 25.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE _31_08_2017 do 29.09

Informacja o wybranym wykonawcy

Pragniemy poinformować że wybrano Wykonawcę do zapytania z 24.08.2017 r. numer: 1/08/2017, jest nim firma  ZETO-Świdnica Sp. z o.o. ul. Grodzka 15, Świdnica. Oferta wpłynęła dnia 26.09.2017 r.
Oferowana cena za całość zamówienia to 125 284,11 zł brutto.


03.08.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert na zakup, dostawę sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem; zakup, dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych i uruchomienie instalacji klimatyzacji w serwerowni , a także demontaż i utylizację starego klimatyzatora ; zakup, dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych i uruchomienie instalacji klimatyzacji w serwerowni , a także demontaż i utylizację starego klimatyzatora w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE _1_07_2017_04.09.2017_1

Załącznik 5_ Wzór weksla i deklaracji wekslowej

Załącznik 4_ Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności

Załącznik 3_ oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 2_ formularz ofertowy

Załącznik 1_Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia

04.09.2017 r.
Informujemy, że w części 5 zapytania „Wymagania dotyczące sposobu przygotowania ofert” zmieniono brzmienie punktu 7 z:

„Oferta z załącznikami powinna być wysłana w formie skanu na adres mailowy euslugi@fundacjaaktywnych.pl  do końca dnia 5.09.2017 r. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.”

na

„Oferta z załącznikami powinna być wysłana w formie skanu na adres mailowy euslugi@fundacjaaktywnych.pl  do końca dnia 5.09.2017 r. lub osobiście do siedziby Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zlokalizowanej przy ul. Kazachskiej 5/132; 02-999 Warszawa lub do Oddziału Fundacji zlokalizowanego w Świdnicy 58-100; Rynek 1a  do godziny 16:00 dnia 5.09.2017 r.Oferty dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.”

Pozostałe zapisy postępowania pozostają bez zmian.
Do dnia 04.09.2017 r. do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
W załączeniu znajduje się uaktualniona treść postępowania.


 

Informujemy, że z dniem 24.08.2017, zmianie uległy następujące zapisy:

z „Zamawiający wymaga od Oferentów wpłacenia wadium:
– za 1 część zamówienia w wysokości: 30 00,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
– za 2 część zamówienia w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
– za 3 część zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)”

na „ Zamawiający wymaga od Oferentów wpłacenia wadium:
– za 1 część zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
– za 2 część zamówienia w wysokości: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100)
– za 3 część zamówienia w wysokości: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)”

oraz

z „Oferent zobowiązany jest do świadczenia tzw. powdrożeniowej asysty technicznej w wymiarze minimum 20 godzin miesięcznie w siedzibie Zamawiającego. Czas przybycia do siedziby Zamawiającego nie dłuższy niż 24 godziny od wezwania telefonicznego lub e-mailowego.”

na „Oferent zobowiązany jest do świadczenia tzw. powdrożeniowej asysty technicznej w wymiarze minimum 20 godzin miesięcznie w siedzibie Odbiorcy sprzętu. Czas przybycia do siedziby Odbiorcy sprzętu nie dłuższy niż 24 godziny od wezwania telefonicznego lub e-mailowego.”

oraz

z „Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz dokona jego montażu i uruchomienia w celu sprawdzenia poprawności działania;”

na „Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do Odbiorcy sprzętu oraz dokona jego montażu i uruchomienia w celu sprawdzenia poprawności działania;”

oraz

z „W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe numer 1/07/2017, z dnia 3.08.2017 r. w ramach projektu pt.: „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu: RPDS.02.01.04-02-0011/16, oświadczam, że nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, a osobami upoważnionymi przez fundację do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu spółki czynności związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty, a ……………………………………………………………………………...(wpisać nazwę Oferenta )”

na „W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe numer 1/07/2017, z dnia 3.08.2017 r. w ramach projektu pt.: „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu: RPDS.02.01.04-02-0011/16, oświadczam, że nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, a osobami upoważnionymi przez fundację do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu fundacji czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem postępowania oraz wyborem oferty, a ……………………………………………………………………………...(wpisać nazwę Oferenta )”

pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

07.09.2017 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Postępowanie zostało rozstrzygnięte częściowo, z uwagi na to iż nie było ofert na wszystkie części zamówienia.

Pierwsza część zamówienia:

ZETO-Świdnica Sp z o.o., ul Grodzka 15, 58-100 Świdnica, kwota brutto – 508 226,65, oferta wpłynęła 5.09.2017 r.

Druga część zamówienia:

Brak ofert

Trzecia część zamówienia:

ZETO-Świdnica Sp z o.o., ul Grodzka 15, 58-100 Świdnica, kwota brutto – 3936,00, oferta wpłynęła 5.09.2017 r. Oferta została odrzucona z powodu niespełnienia kryteriów.